Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

Izvor: https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:656769-Prokljucala-reka-Ribnica-u-Kraljevu?fbclid=IwAR1Rb5vDZI4HEW-q5nUE_AN8n29a1yHtutuabArS6nbygQJVRQYfdVAAicM

Redakcijski prečišćen tekst

 

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

 

NAREDBU

o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

„Službeni glasnik RS“, br. 56 od 26. juna 2015, 94 od 7. decembra 2018.

 

 1. Trajno se zabranjuje ulov za sledeće vrste:

1) moruna Huso huso;

2) sim Acipenser nudiventris;

3) pastruga Acipenser stellatus;

4) atlantska jesetra Acipenser sturio;

5) dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;

5a) kečiga Acipenser ruthenus;*

6) evropska jegulja Anguilla anguilla;

7) glavatica Salmo marmoratus;

8) dunavska haringa Alosa caspia;

9) crnomorska haringa Alosa immaculata;

10) crnka Umbra krameri;

11) svetlica Telestes souffia;

12) drimski šaradan Pachychilon pictum;

13) linjak Tinca tinca;

14)zlatni karaš Carassius carassius;

15) čikov Misgurnus fossilis;

16) sve vrste roda Eudontomyzon spp.;

17) sve vrste roda Lampetra spp.;

18) veliki vretenar Zingel zingel;

19) mali vretenar Zingel streber;

20) balonov balavac Gymnocephalus baloni;

21) vijun Oxynoemacheilus bureschi;

22) vijunica Cobitis elongata;

23) balkanski vijun Sabanejewia balcanica;

24) bugarski vijun Sabanejewia bulgarica;

25) pegunca Alburnus chalcoides;

26) istočna mrenka Barbus cyclolepis;

27) belka Leucaspius delineatus;

28) karamanova bodorka Rutilus karamani;

29) rak rečni Astacus astacus;

30) rak potočni Austropotamobius torrentium.

*Službeni glasnik RS, broj 94/2018

 

 1. Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu:

1) brisana je (vidi tačku 1. Naredbe – 94/2018-40)

2) mladica Hucho hucho od 1. marta do 31. avgusta;

3) potočna pastrmka Salmo trutta, drimska pastrmka Salmo farioides i makedonska pastrmka Salmo macedonicus, od 1. oktobra do 1. marta;

4) lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;

5) štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;

6) bucov Aspius aspius od 15. aprila do 15. juna;

7) šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;

8) som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;

9) smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;

10) mrena Barbus barbus od 15. aprila do 31. maja;

11) deverika Abramis brama od 15. aprila do 31. maja;

12) plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja;

13) jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja;

14) klen Squalius cephalus od 15. aprila do 31. maja;

15) skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja.

 

(Izvor: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Abramis-brama)

 

 1. Zabranjuje se rekreativni ribolov mladice, potočne pastrmke, makedonske pastrmke, drimske pastrmke i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21,00 do 3,00 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18,00 do 5,00 časova u periodu zimskog računanja vremena.

Zabranjuje se rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21,00 do 3,00 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18,00 do 5,00 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

 

 1. Prilikom obavljanja rekreativnog i privrednog ribolova dozvoljen je neograničen izlov svih alohtonih vrsta: sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ameiurus melas i Ameiurus nebulosus, sunčice Lepomis gibbosus, amurskog čebačoka Pseudorasbora parva, amurskog spavača Perccottus glenii, velikoustog basa Micropterus salmoides, babuške Carassius gibelio, dužičaste pastrmke Oncorhynchus mykiss, ohridske pastrmke Salmo letnica, jezerske zlatovčica Salvelinus alpinus, potočne zlatovčice Salvelinus fontinalis, svih vrsta roda Neogobius i kratkokljunog šilceta Syngnathus abaster.

 

 1. Zabranjuje se lov i promet sledećih vrsta čija je dužina – veličina manja od navedenih, i to:

1) brisana je (vidi tačku 1. Naredbe – 94/2018-40)

2) mladica Hucho hucho 100 cm;

3)potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;

4)rimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;

5) makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;

6) lipljen Thymallus thymallus 30 cm;

7) štuka Esox lucius 40 cm;

8) mrena Barbus barbus 25 cm;

9) potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;

10) šaran Cyprinus carpio 30 cm;

11) deverika Abramis brama 20 cm;

12) plotica Rutilus pigus 20 cm;

13) jaz Leuciscus idus 20 cm;

14) skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;

15) klen Squalius cephalus 20 cm;

16) bucov Aspius aspius 30 cm;

17) nosara Vimba vimba 15 cm;

18) krkuše Gobio spp. 10 cm;

19) som Silurus glanis 60 cm;

20) smuđ Sander lucioperca 40 cm;

21) smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;

22) grgeč Perca fluviatilis 10 cm;

23) manić Lota lota 25 cm;

24) rečna školjka Unio pictorum 8 cm.

 

 1. Rekreativni ribolovac može dnevno uloviti najviše 5 kg autohtonih vrsta riba.

 

 1. Ograničava se dnevni ulov rekreativnog ribolovca za sledeće vrste riba, i to:

1) mladica, jedan komad;

2) * manić, potočna pastrmka, makedonska pastrmka, drimska pastrmka, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, tri komada zbirno;

3) plotica, jaz, skobalj, mrena, klen i deverika, deset komada zbirno.

Ako jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca.

*Službeni glasnik RS, broj 94/2018

 

 1. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

 

 1. Riba ulovljena u toku lovostaja, kao i primerci čija je veličina manja od propisane ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

 

 1. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

 

 1. Danom početka primene ove naredbe prestaje da važi Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda (,,Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 49/10).

 

 1. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

 

Broj 110-00-100/2015-17

U Beogradu, 3. juna 2015. godine

Ministar,

prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, s.r.

 

Preuzeto sa www.pravno-informacioni-sistem.rs